กรุณาเลือกกระทรวงที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียด
 

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานอิสระ
 


กระทรวงกลาโหม
www.mod.go.th

กรมราชองครักษ์

กองบัญชาการทหารสูงสุด

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนนายร้อย จปร.

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กรมกิจการพลเรือน

กรมแผนที่ทหาร

กองทัพบก

สมาคมแม่บ้านทหารบก

ท่องเที่ยวทัพบก

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

สายทหาร

กองทัพเรือ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

กรมสื่อสารทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

การท่าเรือสัตหีบ

ราชนาวีสโมสร

สำนักงานทหารเรือหญิงผู้ใหญ่

สนามกอล์ฟราชนาวี บางนา

กองทัพอากาศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

หอสมุดกองทัพอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

สำนักงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ

เครือข่ายวิทยุ อสมท.

กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงการคลัง
www.mof.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมธนารักษ์

กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

กรมศุลกากร

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ไทยตำบล

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โรงงานยาสูบ

องค์การสุรา

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงการต่างประเทศ
www.mfa.go.th

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

กรมวิเทศสหการ

กรมอาเซียน

กรมการกงสุล

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.mots.go.th

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

กลุ่มประสานกิจการภาพยนตร์

โฮมสเตย์

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

สมาคมคาราเต้-โด

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย

สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
www.m-society.go.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

การเคหะแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สำนักงานธนานุเคราะห์

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.moac.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมชลประทาน

กรมปศุสัตว์

กรมประมง

กรมป่าไม้

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร

องค์การสะพานปลา

องค์การสวนยาง

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

นำร่องศรีราชา

กรมการขนส่งทางอากาศ

กรมการขนส่งทางบก

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
www.monre.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนังานปลัดกระทรวง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การสวนสัตว์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

บริษัทไม้อัดไทย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
www.mict.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงพลังงาน
www.energy.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงพาณิชย์
www.moc.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าภายใน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมการส่งออก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมการประกันภัย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

องค์การคลังสินค้า

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสิรมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงมหาดไทย
www.moi.go.th

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมที่ดิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

องค์การตลาด

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงยุติธรรม
www.moj.go.th

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงแรงงาน
www.mol.go.th

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงวัฒนธรรม
www.m-culture.go.th

กรมการศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กรมศิลปากร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
www.most.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงศึกษาธิการ
www.moe.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงสาธารณสุข
www.moph.go.th

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กองการแพทย์ทางเลือก

กองการแพทย์พื้นบ้าน

กรมควบคุมโรค

สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สำนักระบาดวิทยา

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง : กลุ่มโรคไข้เลือดออก

สำนักโรคไม่ติดต่อ

สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

สำนักยาและวัตถุเสพติด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองการประกอบโรคศิลปะ

กรมสุขภาพจิต

ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ร.พ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ร.พ.จิตเวชเลยราชนครินทร์

ร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์

ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ร.พ.ศรีธัญญา

ร.พ.สวนปรุง

ร.พ.สวนสราญรมย์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สถาบันราชานุกูล

กรมการแพทย์

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลเลิดสิน

สถาบันธัญญารักษ์

สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันพยาธิวิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันโรคผิวหนัง

กรมอนามัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

องค์การเภสัชกรรม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ทันตแพทยสภา

แพทยสภา

มูลนิธิแพทย์ชนบท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน


กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมทรัยพากรธรณี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สถาบัน ไทย - เยอรมัน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันอาหาร

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันยานยนต์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลับขึ้นด้านบน


สำนักนายกรัฐมนตรี
www.thaigov.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ

สำนังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กลับขึ้นด้านบน


หน่วยงานอิสระ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักพระราชวัง

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ`อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

รัฐสภา

วุฒิสภา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สภากาชาดไทย

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร

กลับขึ้นด้านบน


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
www.mua.go.th

มหาวิทยาลัยของรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยตาปี

วิทยาลัยทองสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยพิษณุโลก

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วิทยาลัยมิชชัน

วิทยาลัยโยนก

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

วิทยาลัยศรีโสภณ

วิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยแสงธรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วิทยาลัยอิสลามยะลา

โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำนักงานมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง

 

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to ThaiLaws@lawyer.com