การกระทำ = doings

กรม = department

 
 

กอง = division

การสืบสวน = investigation

 
 

การสอบสวน = inquiry

การดำเนินการ = proceedings

 
 

การต่อสู้ = fight

การพิจารณา = trial

 
 

กฏหมายลักษณะอาญา = penal code

การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย = a lawful defence

 
 

กฏหมายแพ่ง = civil law

กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม = in any case

 
 

การหลอกหลวง = deception

การขัดขวาง = obstruction

 
 

การพยายามกระทำความผิด = attempt

   
 

 
 

ข้อคัดค้าน = plea

ข้ออ้าง = allegation

 
 

ข้อหา = claim, charge

ข้อต่อสู้ = defences

 
 

ข้อสันนิษฐาน = presumption

ข้อต่อกฏหมาย = contrary to law

 
 

ขาดอายุความ = to be precluded by prescripton

ข้อบกพร่อง = defect

 
 

ของกลาง = exhibit

ของแข็ง = hard substance

 
 

ขู่เข็ญ = to threaten

   
 

 
 

ค้น = search

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ = Offences against Property

 
 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ = Offences relating to Sexuality

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร = Offences relating to Documents

 
 

ความผิดต่อชีวิต = Offences against Life

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน = Offences against Offcials

 
 

ความผิดต่อร่างกาย = Offences against Body

ความผิดต่อเสรีภาพ = Offences against Liberty

 
 

ความผิดฐานกรรโชก = Offences of Extortion

ความผิดฐานชิงทรัพย์ = Offences of Robbery

 
 

ความผิดฐานฉ้อโกง = Offences of Cheating Fraud

ความผิดฐานปล้นทรัพย์ = Offences of Gang-Robbery

 
 

ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ = Offences of Blackmail

ความผิดฐานลักทรัพย์ = Offences of Theft

 
 

ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ = Offences of Snatching

ความผิดฐานยักยอก = Offences of Criminal Misappropristion

 
 

ความผิดลหุโทษ = a petty Offence

ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท = an Offence committed by negligence

 
 

ความผิดอันยอมความได้ = compoundable offences

คัดค้าน = to raise objections to

 
 

คดีอาญา = criminal prosecution

ความตกใจ = fright

 
 

 
 

งดการสอบสวน = to stay the inquiry

เงื่อนไข = terms

 
 

 
 

เจ้าหนี้ = creditor

จำเลย = accused, defendant

 
 

โจทก์ = prosecutor, plaintiff

เจ้าหน้าที่ = authority

 
 

เจตนา = intentionally, with the intent to

   
 

 
 

เช็คขีดคร่อม = crossed cheque

ใช้กำลังประทุษร้าย = to do an act of violence

 
 

เชื่อโดยสุจริต = to believe in good faith

ชักหรือแสดงอาวุธ = to draw or show up arms

 
 

 
 

ด้วยตนเอง = in person

ด้วยสำคัญผิด = by mistak

 
 

ดำเนินการแทน = to act on one's behalf

ด้วยความระมัดระวังอันสมควร = with reasonablle care

 
 

ดูหมิ่น = insult

โดยเจตนา = intentionally

 
 

โดยประมาท = by negligence

โดยไม่เจตนา = unintentionally

 
 

โดยสุจริต = in good faith

โดยไม่สุจริต = in bad faith

 
 

โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม = free of costs

โดยพลัน = without delay

 
 

 
 

ตัวเลข = figures

ตัวอักษร = letters

 
 

ต้นฉบับเอกสาร = original document

ตามกฎหมาย = according to law

 
 

ต้องห้ามตามกฏหมาย = to be forbidden by law

ต่อหน้า = in

 

 

 

 

ถ้าจำเป็น = if necessary

ถ้อยคำ = sayings

 
 

 
 

ทำการตามหน้าที่ = to descharge his duty

ทำการสอบสวน = to conduct an inquiry

 
 

ที่อยู่ = place of residence

เท่าที่สามารถจะทำได้ = as far as possible

 
 

ทรัพย์สินหาย = lost property

   
 

 
 

นิติกรรม = juristic act

นับแต่วัน = as from the date of

 
 

แนบไป = accompanied by

ในกรณีจำเป็น = in case of necessity

 
 

 
 

เบียดบัง = to convert

เบี้ยปรับ = penalty

 
 

ใบเสร็จ = receipt

ใบมอบฉันทะ = proxy

 
 

ใบมอบทำนาจ = power of attorney

   
 

 
 

ประนีประนอมยอมความ = compromise

ประกัน = bail

 
 

ประทาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง = gross negligence

ประพฤติตนไม่เรียบร้อย = to behave improprely

 
 

 
 

ผู้แทนโดยชอบธรรม = legal representative

ผู้เสียหาย = injured person

 
 

ผู้ถือ = bearer

ผู้ถูกกระทำ = victim

 
 

ผู้ต้องหา = accused

ผู้ต้องสงสัย = suspect

 
 

ผลประโยชน์ขัดกัน = conflict of interests

ผู้ร้องทุกข์ = complainant

 
 

แผนก = section

   
 

 
 

พยาน = witness

พยานบุคคล = oral evidence

 
 

พยานวัตถุ = material evidence

พยานเอกสาร = documentary evidence

 
 

เพราะความประมาทเลินเล่อของตน = by reason of his negligence

แพงเกินควร = unreasonably expensive

 
 

เพียงที่จำเป็น = so far as necessary

พนักงานสอบสวน = inquiry official

 
 

เพื่อดำเนินการต่อไป = for further proceedings

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ = responsible inquiry official

 
 

 
 

ภายในบังคับแห่งกฏหมาย = within the limits of law

   
 

 
 

ไม่รู้กฏหมาย = ignorance of law

ไม่เกี่ยวแก่ประเด็น = irrelevant

 
 

ไม่มีข้อมูล = without foundation

มีมูล = well-grounded

 
 

เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย = in case of doubt

   
 

 
 

ยื่นคำร้อง = to file a motion

ยอมความ = compound

 
 

ยุติการสอบสวน = to close the inquiry

   
 

 
 

ร้องทุกข์ = to make a complaint

ร้องขอ = to make a request

 
 

ราคาทรัพย์สิน = the value of the property

รับผิด เพื่อชำรุดบกพร่อง = to be liable for defect

 
 

รูปพรรณ = description

รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน = to be liable for compensation

 
 

 
 

ล่าม = interpretor

ลูกหนี้ = debtor

 
 

 
 

สอบสวน = to hold an inquery

สำเนาที่รับรองว่าถูกต้อง = certified copy

 
 

สละสิทธิ = waive the right

สำนวนความ = file of the case

 
 

สันนิษฐาน = presume

   
 

 
 

หนังสือมอบอำนาจ = written authority

เหตุอันควรสงสัย = reasonable ground for suspect

 
 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า = to be presumed

ห้ามเปลี่ยนมือ = not negotiable

 
 

ให้การ = to make a statement

หลอกลวง = to deceive

 
 

หนังสือราชการ = official document

หนังสือ = writings

 
 

เหตุร้าย = danger

   
 

 
 

อายุความ = prescription

อาชีพ = profession

 
 

อ่านไม่ออก = not legible

   

 

line_01.gif (3614 bytes)  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com