สนธิสัญญา (Treaty) และอนุสัญญา

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

สนธิสัญญาระดับทวิภาคี ว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ

ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535

 

สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ

อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างสยามและเบลเยี่ยม

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับราชอาณาจักรกัมพูชา

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับสาธารณรัฐเกาหลี

 

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา กับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา กับรัฐบาลแห่งแคนาดา

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา กับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์เหนือ

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2546

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา กับสาธารณรัฐโปแลนด์ พ.ศ. 2547

สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา กับสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2547

อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล

อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต 

 

  

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to: thailaws@lawyer.com