พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

พรฎ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538

พรฎ. ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 359) พ.ศ. 2542

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542

พรฏ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 361) พ.ศ. 2542

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2542

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2542

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2542

พรฏ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2543

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 368) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 370) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 371) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 372) พ.ศ. 2543

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 373) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 375) พ.ศ. 2543

พรฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2544

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2544

พรฎ. ว่าด้วยกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 386) พ.ศ. 2544

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2545

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 415) พ.ศ. 2546

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2546

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2546

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 423) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. .2548

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 463) พ.ศ. 2549

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 464) พ.ศ. 2549

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 465) พ.ศ. 2550

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 466) พ.ศ. 2550

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 467) พ.ศ. 2550

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 468) พ.ศ. 2550

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 472) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 473) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 474) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 477) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 478) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 479) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 480) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 481) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 482) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 483) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 484) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 485) พ.ศ. 2552 

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 486) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 487) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 488) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 489) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 490) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 491) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 492) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 493) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 494) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 495) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 496) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 497) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 498) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 500) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 501) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 502) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 504) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 506) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 507) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 509) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 510) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 511) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 512) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 513) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 514) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 515) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 517) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 518) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 520) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ 521) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 522) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 523) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 525) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 529) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 531) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 532) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 534) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 535) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 536) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 537) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 538) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 539) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 540) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com