พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree)

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

  

พรฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547

พรฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547

พรฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549

พรฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550

พรฎ. การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2543

พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554

พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

พรฏ. การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ พ.ศ. 2535

พรฏ. การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พรฏ. การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

พรฏ. การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

พรฏ. การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2554

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2551

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2554

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2551

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2551

พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

พรฏ. กำหนดการแต่งกายของผู้ที่มีตำแหน่งเฝ้าแต่ไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้เครื่องแบบราชการ พ.ศ. 2499

พรฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศฯ พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 70 จังหวัด พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

พรฏ. กำหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนเพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะฯ พ.ศ. 2553

พรฏ. กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

พรฏ. กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พรฎ. กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดเงินประจำตำแหน่ง ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552

พรฏ. กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2543

พรฏ. กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548

พรฏ. กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554

พรฏ. กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551

พรฎ. กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับ พ.ศ. 2534

พรฎ. กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2516

พรฎ. กำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

พรฎ. กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฏ. กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2543

พรฏ. กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2543

พรฏ. กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

พรฎ. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนฯ ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554

พรฏ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2543 

พรฏ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2551

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมประเภทภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสานต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟแช็กก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2551

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2551

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเทียนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง ฯลฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2553

พรฎ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

พรฎ. กำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำฯ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

พรฎ. กำหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551

พรฎ. กำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

พรฎ. กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2552

พรฎ. กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2555

พรฎ. กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

พรฎ. กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

พรฎ. กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พรฎ. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่ง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550

พรฎ. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่ง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555

พรฎ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พรฏ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

พรฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548

พรฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

พรฎ. ค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2554

พรฎ. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พรฎ. ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการนโยบาย ฯ พ.ศ. 2551

พรฎ. ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่น ของผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน พ.ศ. 2553

พรฎ. ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547

พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548

พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548

พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2550

พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554

พรฏ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

พรฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

พรฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ พ.ศ. 2548

พรฏ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

พรฏ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรฎ. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2555

พรฎ. เงินประจำตำแหน่งของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. เงินประจำตำแหน่งของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. เงินประจำตำแหน่งของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2555

พรฎ. เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. 2551

พรฎ. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

พรฎ. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554

พรฏ. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พ.ศ. 2551

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2521

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2521 - แก้คำผิด

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2533 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2540 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2540 - แก้คำผิด (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2520

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548

พรฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

พรฎ. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543

พรฎ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฏ. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ ในศาลจังหวัดฯ พ.ศ. 2543

พรฏ. จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฏ. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

พรฏ. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543

พรฎ. จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

พรฎ. จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

พรฎ. จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

พรฎ. จัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

พรฎ. จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550

พรฎ. จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรฏ. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546

พรฏ. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรฏ. จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543

พรฏ. จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2543

พรฎ. จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

พรฎ. จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

พรฏ. ตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552

พรฏ. ที่รโหฐานเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2457 

พรฏ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

พรฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายฯของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กรรมการสรรหาฯ พ.ศ. 2552

พรฎ. เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฏ. แบ่งท้องที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดออกเป็นเขต พ.ศ. 2551

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552

พรฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พรฎ. เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2552

พรฎ. เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. 2552

พรฎ. เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555

พรฎ. เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. 2553

พรฎ. เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553

พรฎ. เปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนฯ พ.ศ. 2552

พรฎ. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. 2552

พรฎ. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดไชยา พ.ศ. 2553

พรฎ. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554

พรฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553

พรฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2554 (ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554)

พรฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2555

พรฎ. เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขยง บางส่วน ในท้องที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2552

พรฎ. เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยอินทนนท์ บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552

พรฏ. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ พ.ศ. 2543

พรฎ. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555

พรฎ. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550

พรฎ. ยุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ. 2550

พรฎ. ยุบเลิกองค์การฟอกหนัง พ.ศ. 2550

พรฏ. ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549

พรฎ. ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

พรฎ. รับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทานเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

พรฎ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ระบุทบวงการชำนัญพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดฐานภาษีฯ (ฉบับที่ 391) พ.ศ. 2544

พรฎ. ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548

พรฎ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั่วไปซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547

พรฏ. ว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก พ.ศ. 2456

พรฏ. ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521

พรฏ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2551

พรฏ. ว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2554

พรฏ. ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

พรฎ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

พรฏ. ว่าด้วยที่ระโหฐานในพระราชสำนัก ร.ศ. 131

พรฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พรฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2551

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2552

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2554

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พรฏ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554

พรฎ. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2552

พรฏ. ว่าด้วยพระราชวงศ์ แลผู้มีบรรดาศักดิ์ทำลายชีพตนเอง พ.ศ. 2458

พรฏ. ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552

พรฏ. ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พรฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 28 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. 2555

พรฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่ง พรบ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาฯ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2553

พรฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่ง พรบ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาฯ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2554

พรฎ. ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553

พรฏ. ให้ใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 บังคับในท้องที่บางจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521

พรฏ. ให้ใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 บังคับในท้องที่บางจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526

พรฏ. ให้ใช้ฯ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2543

พรฎ. ให้ใช้ฯ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดฯ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2550

พรฏ. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ฯ พ.ศ. 2543

พรฏ. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ฯ พ.ศ. 2544

พรฎ. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ฯ พ.ศ. 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีฯ พ.ศ. 2552

พรฎ. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ฯ พ.ศ. 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีฯ พ.ศ. 2553

พรฎ. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ฯ พ.ศ. 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีฯ พ.ศ. 2554

พรฎ. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ฯ พ.ศ. 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีฯ พ.ศ. 2555

พรฏ. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542

พรฎ. โอนกิจการบริหารฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

พรฎ. โอนกิจการบริหารฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรฎ. โอนกิจการบริหารฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

 

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to: thailaws@lawyer.com