กฎมณเฑียรบาล (Palace Law)

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

กฎบัตรสหประชาชาติ พ.ศ. 2488

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พ.ศ. 2461

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พ.ศ. 2458

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม พ.ศ. 2458

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พ.ศ. 2457

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2460

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยหญิงแพศยา พ.ศ. 2458

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475

กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม พ.ศ. 2458

ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ทางทะเล ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนาม

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีน

คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2519

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2534

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

- แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

- แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. 2465

- แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พุทธศักราช 2475

- แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลทหารบก พุทธศักราช 2476

 

  

  

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to: thailaws@lawyer.com