ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ และอนุสัญญา

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

ข้อกำหนดคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

ข้อกำหนดคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)

ข้อกำหนดคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อกำหนดคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อกำหนดคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. 2521

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. 2521

  ประเภทของการใช้ที่ดิน

  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531

  สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ และขั้นตอนที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  สาระสำคัญ สำหรับที่จอดรถยนต์

 

ข้อบังคับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินว่าด้วยการประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2526

ข้อบังคับของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529

ข้อบังคับของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507

ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาทนายความ พ.ศ. 2551

คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 1

คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 2

ประกาศกรุงเทพฯ เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ประกาศกรุงเทพ เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม

ประกาศกรุงเทพฯ เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอากาศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2536

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2544

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.. 2538

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2543

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

  

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com