ประกาศ ปว. ปร. คปร. (Noticification)

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2525

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 1 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 2 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 3 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 4 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 5 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 6 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 7 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 8 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 9 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 10 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 11 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 12 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 13 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 14 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 15 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 16 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 17 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 18 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 19 พ.ศ. 2549

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 20 พ.ศ. 2549

รวมคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูป ที่ 1- 20 พ.ศ. 2549

 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 35 พ.ศ. 2549

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2549

 

 

ประกาศ แก้ไขมาตรา 55แห่งพระราชบัญญัติ จัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464

ประกาศเพิ่มเติมข้อความ ในมาตรา 140 และ 145 แห่งพระราชบัญญัติ จัดวางการรถไฟแลทาง หลวง พ.ศ. 2464

ประกาศแก้ไขความในมาตรา 3 ข้อ (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2514

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2501

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2520

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ) พ.ศ. 2514 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 94 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 95 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 114 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 149 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 205 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 206 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 247 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 301 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 302 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 305 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 315 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 327 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 331 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336 พ.ศ. 2515

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 พ.ศ. 2515

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 36  พ.ศ. 2534

 

  

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com