กฎหมายเวนคืน / โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน / โอนที่วัด

(พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๕)

   

 

 .. 2537

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้แก่นางสาวสกล บุญถนอม และนางสาวองุ่น เฮ้งตระกูล .. ๒๕๓๗

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพฯ - ตราด ตอนเลี่ยงเมืองระยองด้านตะวันตก พ.. ๒๕๓๗

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองควาย และตำบลบ้านบ่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๖๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (หางดง) - สะเมิง .. ๒๕๓๗

โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมทางหลวง ซึ่งได้มาตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย ในท้องที่อำเภอเมืองนคร-ราชสีมา อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.. ๒๕๐๙ ให้แก่เจ้าของเดิม พ.. ๒๕๓๗

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ และตำบลบ่งรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ชัยบาดาล) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ำดุก) ตอนแยกอำเภอศรีเทพ - บ้านทุ่งใหญ่ พ.. ๒๕๓๗

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และตำบล โคกช้าง ตำบลบ้านม้า ตำบลไม้ตรา ตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ตำบลห่อหมก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี - เสนา ตอนอำเภอสามโคก - อำเภอเสนา พ.. ๒๕๓๗

 .. 2538

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๓๘

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว - เชียงคาน ตอนแยกเข้าอำเภอสีคิ้ว พ.. ๒๕๓๘

 .. 2539

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์ ในท้องที่เขตราชเทวี เขตปทุมวัน และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลท่าสองคอน และตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม) - สกลนคร ตอนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม พ.. ๒๕๓๙ 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส และตำบล หนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๐ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (หนองบัวใหญ่) - หนองจาน พ.. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลสันกลาง ตำบลทุ่งต้อม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต่อทางเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม ตอนต่อทางเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - อำเภอสันป่าตอง พ.. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๕๖ สายเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ตอนอำเภอสิงสาง - โนนสำราญ พ.. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๐๔ สายสถานีรถไฟนครสวรรค์ - ต่อเขตสุขาภิบาล ซับสมอทอดควบคุม ตอนสี่แยกไดตาล .. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี และตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ชัยบาดาล) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ำดุก) ตอนอำเภอวิเชียรบุรี - บ้านเนินสะเดา .. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๑ สายแยกทางแยกเข้าสุพรรณบุรี ตอนแยกเข้าบ้านไผ่ขวาง - บ้านคันคู พ.. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม.๑๖๓ + ๐๐๐ - ต่อเขตแดนไทยลาว พ.. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านใหม่) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข ๑๒๐๒ (หนองลาว) .. ๒๕๓๙

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.. ๒๕๓๙

 .. 2540

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ สายบางซื่อ - หัวลำโพง - พระโขนง และสายลาดพร้าว - สาธร ในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๔๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้แก่วัดหินหมากเป้ง และโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดหิน-หมากเป้ง ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ขอนแก่น) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๖๒ (เหล่านางาม) .. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ สายบางปะอิน - พยุหะคีรี ตอนทางแยกต่างระดับ อำเภอเมืองสิงห์บุรี พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโกรกพระ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๙ สายโกรกพระ- ทัพพทัน พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายตาก - ขอนแก่น ตอนเลี่ยง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมีชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างทางรถไฟสายหนองคาย - เวียงจันทน์ พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๗ สายราชบุรี-เหมืองผาปกค้างคาว ตอนเลี่ยงเมืองจอมบึง พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู-ต่อเขตเทศบาลเมืองพิจิตรควบคุม ตอนสามแยกบ้านวังชมภู พ..๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง  เพื่อสร้างทางรถไฟสายสัตหีบ - มาบตาพุด พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เพื่อสร้างทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ พ.. ๒๕๔๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.. ๒๕๔๐

 .. 2541

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - อาจณรงค์ ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตสวนหลวง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และตำบลกระนวน ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง อำเภอกระนวน ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๕๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙ (เชียงยืน) - ท่าคันโท ตอนอำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ พ.. ๒๕๔๑ 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเทพนคร ตำบลในเมือง และตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอนทางสายแยกบ้านกิโลสอง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (บ้านทุ่งเศรษฐี) .. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (นครสวรรค์) - ชัยภูมิ ตอนอำเภอเมืองนครสวรรค์ - อำเภอชุมแสง พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี ตอนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายทางแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ตาคลี) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๔๕ (ท่าตะโก) .. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านปิน และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ (ดอกคำใต้) - เชียงม่วน ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ (อำเภอดอกคำใต้) - บ้านแม่-พริก พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตำบลสำโรง และตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี ตอนบริเวณเข้าอำเภออุทุมพรพิสัย พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๔๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ตากฟ้า)- ท่าตะโก พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ สายต่อทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุมตอนอำเภอสันป่าตอง- อำเภอจอมทอง พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย และตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๔๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (หัวช้าง) - บึงบูรพ์ พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง และตำบลกกโพธิ์ ตำบลหนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๖ (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ (เลิงนกทา) .. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๕๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (พลไว) - ยางชุมน้อย ตอนอำเภอ ค้อวัง - อำเภอยางชุมน้อย พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ (หนองผือ) - กุดข้าวปุ้น พ.. ๒๕๔๑

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (ท่าวุ้ง) .. ๒๕๔๑

โอนที่ดินที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นายเปรื่อง ยลวิลาศ พ.. ๒๕๔๑

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องทีตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๑  

 .. 2542

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเมืองคง ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล และตำบลเมืองน้อย อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ (ราษีไศล) - กันทรารมย์ พ.. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๔๒

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้แก่เทศบาลตำบลหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑ (บุ่งน้ำเต้า) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๗๕ (บ้านกลาง) .. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ และตำบลในคอม ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (หนองเขียด) - ภูผาม่าน พ.. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง พ.. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ำดุก) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๐ (บ้านหวาย) .. ๒๕๔๒

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (หนองขนาก)- บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๕ (วังโป้ง) .. ๒๕๔๒ 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองธง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน ตำบลโคกสัน อำเภอบางแก้ว ตำบลเข้าชัยสน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร - คลองพรวน ตอนรัตภูมิ-พัทลุง พ.. ๒๕๔๒

 .. 2543

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ ในท้องที่เขตบางกะปิ และเขตสวน-หลวง กรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๔๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตให้แก่ทายาทของ นายถั่ว เมธา พ.. ๒๕๔๓

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย และตำบลท่าสะอาด ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๗ (บ้านใหม่) - นาด้วง พ.. ๒๕๔๓

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลกะฮาด ตำบลตาเนิน ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า และตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๘๐ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (บ้านค่าย) - ละหาน พ.. ๒๕๔๓

 .. 2544

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีและตำบลทุ่งบัว ตำบลกำแพงแสน ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ตำบลดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.. ๒๕๔๔

โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่นายสิงห์ ใจวังโลก พ.. ๒๕๔๔

 .. 2545

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.. ๒๕๔๕

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.. ๒๕๔๕

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี และอำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.. ๒๕๔๕

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้แก่นายกวี อังศวานนท์ ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ พ.. ๒๕๔๕

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษบางนา-ชลบุรี ในท้องที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.. ๒๕๔๕

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.. ๒๕๔๕ 

 .. 2546

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ และตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.. ๒๕๔๖

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่วัดโขดใต้ พ.. ๒๕๔๖

 .. 2548

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.. ๒๕๔๘

 พ.ศ. 2550

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ในท้องที่เขตพระโขนงและเขตบางนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com All rights reserved. Any comments mail to: thailaws@lawyer.com