กฎหมายเวนคืน / โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน / โอนที่วัด

(พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๖)

   

  

 .. 2530

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.. ๒๕๓๐  

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.. ๒๕๓๐

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ของวัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดน้อยนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดประมุง ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดนนทรีย์ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดขนอนเหนือ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดตองปุ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดราย ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดชีปะขาว ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดทำเลไทย ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดตาลานใต้ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดตาลานเหนือ ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกำแพง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๐

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดเทวสังฆาราม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่วัด วัดคลองขอม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่วัด วัดป่านิโรธมรรคาลัย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๐

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๐

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดสิทธิบังคม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้แก่กรมชลประทาน ..๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเสนหา ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่วัด วัดศรีสมพร ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่วัด วัดรังแร้ง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่วัด วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไก่เตี้ย ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโรงช้าง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดจันทาราม ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดคุณานุสรณ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ..๒๕๓๐

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนไชย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๐

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๐

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์ พ.. ๒๕๓๐

โอนที่วัด วันธรรมจริยา ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๓๐

.. 2531

โอนที่วัด วัดสุทธาวาส ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดบางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแจ้ง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสามเกลียว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดข่อยสังฆาราม ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ของวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดรุ้ง ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ของวัดป่าเลไลยก์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้แก่เทศบาลตำบลกันตัง จังหวัดตรัง พ.. ๒๕๓๑

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่นางป้อง คูณคำ พ.. ๒๕๓๑

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.. ๒๕๓๑

โอนที่วัด วัดไผ่ขาด ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนที่วัด วัดสามเกลียว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนที่วัด วัดธาราสถิต ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนที่วัด วัดท่าโพธิ์ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนที่วัด วัดตำนาน ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลียม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดจันทาราม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของวัดเนินมะขามป้อม ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๑

 .. 2532

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน - ลาดกระบัง พ.. ๒๕๓๒

 .. 2533

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.. ๒๕๓๓

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ วัดป่าพุทธมงคล พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดบางบัวทอง และของวัดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม .. ๒๕๓๓

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่วัดวัดเมืองเดช พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่วัดหัวโป่ง และที่ธรณีสงฆ์ วัดหัวโป่ง ในท้องที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.. ๒๕๓๓

โอนที่วัด วัดสระฉันททันต์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนที่วัด วัดศรีชมภู ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดคุณานุสรณ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๓

โอนที่วัด วัดศรีชลธาร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ชัย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดใหม่อรัญญิกาวาส ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนา-สนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสิงห์สุธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนที่วัด - วัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดธรรมสังเวช ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโคก ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๓

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงแสมดำ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน แขวงหลักสอง เขตหนองแขม แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระ-มาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๔๐ สายพระประแดง - บางบัวทอง ตอน บางขุนเทียน-ตลิ่งชัน พ.. ๒๕๓๓ 

.. 2534

โอนที่วัด วัดศรีสำเภานาราม ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้แก่กองทัพเรือ พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย พ.. ๒๕๓๔

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลพระขาว ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล ตำบลบางนมโค ตำบลสามกอ ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา ตำบลแก้วฟ้า ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลไผ่กองดิน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๖๓ สายอยุธยา-บ้านสาลี พ.. ๒๕๓๔

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลภูมิ ตำบลห้วยเขน ตำบลวังตะกู ตำบลสำนักขุนเณร ตำบลวังงิ้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๖๙ สายต่อเขตเทศบาลเมืองบางมูลนากควบคุม-ดุงขุย พ.. ๒๕๓๔

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และตำบลบางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ สายสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธรณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ให้แก่วัดเทพนิมิต ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร .. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดหนองตาเสือ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่กกรมชลประทาน .. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดอัมพวันวิทยาราม ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดตะโหนด ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กกรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโฆสิทธาราม ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ของวัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔ 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของวัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดหัวเตย ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดบึงแก้ว ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหนองไก่ดำ ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดท้องบัว ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่วัด วัดแม่แพง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดคร้อพนัน ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์เรียง ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ของวัดชีสระอินทร์ ตำบล คลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดบ้าน-ขวาง ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี ของวัดบางแขยง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหัวโป่ง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน .. ๒๕๓๔

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดบัวสุวรรณ์ประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดเกี่ยงคาเก่า ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.. ๒๕๓๔

 .. 2535

โอนที่วัด วัดหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมการบินพาณิชย์ .. ๒๕๓๕

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดลาดกระบัง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมการบิน พาณิชย์ พ.. ๒๕๓๕

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกิ่งแก้ว ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมการบิน พาณิชย์ พ.. ๒๕๓๕

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.. ๒๕๓๕

 .. 2536

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ สายกาเกตุ-ต่อเขตเทศบาลเมืองยะลาควบคุม พ.. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ สายต่อเขตกรุงเทพมหานครควบคุม - รังสิต ตอนบ้านกอนดิง - บ้านดาบ () .. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตลิ่งงาม อำเภอหน้าเมือง และตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๗๐ สายบ้านสระเกศ - บ้านหัวถนน พ.. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒ (วานรนิวาส)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ (บ้านเซือม) .. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลอ่างทอง ตำบลหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด และตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๙ สายรอบเกาะสมุย .. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี และตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๔ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗-สถานีวิทยุคลองหลวงตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (บางขัน) .. ๒๕๓๖

โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลปากช่อง และตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔๗ สายปากช่อง-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (จงโก) ตอนอำเภอปากช่อง-บ้านลำสมพุง พ.. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา-อุบลราชธานี ตอนอำเภอเมืองนครราชสีมา-อำเภอจักราช พ.. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ตอนจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม พ.. ๒๕๓๖

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างทางรถไฟสายชุมทางแก่งคอย-คลองสิบเก้า พ.. ๒๕๓๖

 

   

  

  

Copyright www.ThaiLaws.com All rights reserved. Any comments mail to: thailaws@lawyer.com