พระราชกำหนด (Emergency Decree)

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

พรก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555

พรก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

พรก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 

พรก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2540

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 พ.ศ.2541

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2547

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523 

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 พ.ศ.2535

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พ.ศ. 2528

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523

พรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525

พรก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

พรก. ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. 2483 

พรก. ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524 

พรก. จัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498 

พรก. ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและ มงกุฎสยาม พ.ศ. 2459

พรก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 

พรก. นิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524

พรก. นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

พรก. นิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2475 

พรก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540

พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544

พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540

พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

พรก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 

พรก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

พรก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

พรก. เปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินฯ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 

พรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

พรก. พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

พรก. พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 

พรก. พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

พรก. พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

พรก. ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 

พรก. ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2519 พ.ศ.2533

พรก. เหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2484 

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2541 

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. 2528 

พรก. โอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. 2545 

 

 

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com