Acts ( ส )

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

  

พรบ. เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ. 2479

พรบ. เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534

พรบ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498

พรบ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546

พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485 

พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502

พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ พ.ศ. 2497 

พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ พ.ศ. 2543 

พรบ. สงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499 

พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พรบ. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พรบ. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2521)

พรบ. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 

พรบ. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

พรบ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พรบ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

พรบ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

พรบ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 

พรบ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

พรบ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

พรบ. ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551

พรบ. ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2509)

พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472

พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551

พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

พรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2546)

พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พรบ. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 

พรบ. สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518 

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฯ พ.ศ. 2528 

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 

พรบ. สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548

พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

พรบ. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555

พรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2543)

พรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550

พรบ. สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541

พรบ. สถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

พรบ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

พรบ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

พรบ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

พรบ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 

พรบ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พรบ. สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550

พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 

พรบ. สถิติ พ.ศ. 2508 (ยกเลิก)

พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550

พรบ. สภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526

พรบ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)

พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538)

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

พรบ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543

พรบ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 

พรบ. สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551

พรบ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)

พรบ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

พรบ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

พรบ. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 

พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

พรบ. สมาคมการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550

พรบ. สมุหมนตรี ร.ศ. 129 

พรบ. สวนป่า พ.ศ. 2535 

พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 (ยกเลิก)

พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

พรบ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

พรบ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482

พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 (ยกเลิกโดย พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)

พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ยกเลิกโดย พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)

พรบ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

พรบ. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 

พรบ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 

พรบ. สำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ. 2489 

พรบ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

พรบ. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 

พรบ. สำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ ร.ศ. 119 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2474)

พรบ. สำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464

พรบ. สำหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503

พรบ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

พรบ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พรบ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

พรบ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2459 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2528)

พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

พรบ. สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ. สุรา พ.ศ. 2493 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 7/2534)

พรบ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

พรบ. สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com