Acts ( ว )

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

  

พรบ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2545 

พรบ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2548

พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 (ยกเลิกโดย พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)

พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 (ยกเลิกโดย พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553)

พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

พรบ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

พรบ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พรบ. ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2478 

พรบ. ว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2548

พรบ. ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541

พรบ. ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 

พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พรบ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 

พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542

พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

พรบ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 

พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

พรบ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

พรบ. ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 

พรบ. ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540

พรบ. ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 

พรบ. ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2522)

พรบ. ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพฯ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550

พรบ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2477

พรบ. ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ. 2475

พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2522

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533

พรบ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543

พรบ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 

พรบ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 

พรบ. ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 

พรบ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538)

พรบ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 

พรบ. ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

พรบ. ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย พ.ศ. 2452

พรบ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาลเนื่องจาก พรบ. ปีปฏิทิน พุทธศักราช 2483 

พรบ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551

พรบ. ว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2477 

พรบ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476  (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2505)

พรบ. ว่าด้วยสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2481 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2502)

พรบ. ว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พรบ. ว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

พรบ. ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 

พรบ. ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

พรบ. วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547

พรบ. วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

พรบ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

พรบ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547

พรบ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2540)

พรบ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 

พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

พรบ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

พรบ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2530)

พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2543)

พรบ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522

พรบ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 

พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510

พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

พรบ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

พรบ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509 

พรบ. วินัยข้าราชการกรมทัณฑ์ พ.ศ. 2482 

พรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com