Acts ( ร )

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

พรบ. เรือไทย พ.ศ. 2481 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2540)

พรบ. เรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พรบ. เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2550)

พรบ. เรือนจำทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. เรือนจำทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. แร่ พ.ศ. 2510 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)

พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)

พรบ. แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 

พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 (ยกเลิก)

พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

พรบ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรบ. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551

พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2478 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2503) (ยกเลิก)

พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

พรบ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550

พรบ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)

พรบ. รถยนต์ทหาร พ.ศ. 2476 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)

พรบ. รถยนต์ทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 

พรบ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 10/2542)

พรบ. รถยนตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2544

พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550

พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551

พรบ. รถลาก ร.ศ. 120

พรบ. รถลาก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 7/2495)

พรบ. รถลาก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2484 

พรบ. รถลาก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2495 

พรบ. ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2537)

พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 

พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2538)

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547

พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 8/2538)

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2538) (ยกเลิก)

พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538) (ยกเลิก)

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ยกเลิก)

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (ยกเลิก)

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก)

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)

พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2536)

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2542)

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

พรบ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 

พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ. 2508 

พรบ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ. 2519

พรบ. รักษาคลอง พ.ศ. 2445

พรบ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

พรบ. รับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. 2500 

พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2516)

พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2523)

พรบ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520

พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2485 (ยกเลิก)

พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 

พรบ. ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2521)

พรบ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2534)

พรบ. รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)

  

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com