Acts ( ย )

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

  

พรบ. ยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ พ.ศ. 2548

พรบ. ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. 2546

พรบ. ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2476 

พรบ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกฯ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2535 

พรบ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2526

พรบ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546

พรบ. ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมาย รับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2483 

พรบ. ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด พรบ. ลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหาร และตำรวจ พ.ศ. 2475 

พรบ. ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2476 

พรบ. ยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำผิดฐานหนีราชการทหาร พ.ศ. 2489 

พรบ. ยกทัณฑ์ให้แก่ตำรวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. 2489 

พรบ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 

พรบ. ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525

พรบ. ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองฯ เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารฯ พ.ศ. 2550

พรบ. ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19  ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2517

พรบ. ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 34 ฉบับที่ 40 และฉบับที่ 55 พ.ศ. 2511

พรบ. ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 232 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2530

พรบ. ยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 8 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้าฯ พ.ศ. 2550

พรบ. ยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชันศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2549

พรบ. ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

พรบ. ยศตำรวจ พ.ศ. 2480 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2504)

พรบ. ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512

พรบ. ยศทหาร พ.ศ. 2479 (แก้ไขปรับปรุงถึงฉบับที่ 7/2505)

พรบ. ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550

พรบ. ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549

พรบ. ยา พ.ศ. 2510 (แก้ไขปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2530)

พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (แก้ไขปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2530)

พรบ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 

พรบ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

พรบ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 (แก้ไขปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2534)

พรบ. ยาสูบ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com