Acts ( ป )

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

 

พรบ. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. 2542 

พรบ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

พรบ. ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2483)

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 

พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535

พรบ. ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

พรบ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

พรบ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

พรบ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

พรบ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 16/2541)

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2543 

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2544 

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2545 

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

พรบ. ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 (ยกเลิกด้วย พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539)

พรบ. ปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 

พรบ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 

พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)

พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

พรบ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 (ยกเลิก)

พรบ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

พรบ. ป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511 

พรบ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2522)

พรบ. ป้องกันการทุ่มตลาด พ.ศ. 2507

พรบ. ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พ.ศ. 2464 

พรบ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522

พรบ. ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483 

พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ปรับปรุงถึง พรก. 2535)

พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2528)

พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2534)

พรบ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

พรบ. ปีประดิทิน พ.ศ. 2483 

พรบ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518

พรบ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

 

 Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com