Acts ( )

 

 คลิ๊ก เพื่ออ่าน

  

พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2530)

พรบ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2533)

พรบ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2542)

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551

พรบ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2501)

พรบ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

พรบ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

พรบ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2539)

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552

พรบ. จัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. 2532

พรบ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

พรบ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2539 

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. 2555

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองเพชบุรี พ.ศ. 2555

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555

พรบ. จัดตั้งศาลประจำจังหวัดที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2547

พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553

พรบ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528

พรบ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 

พรบ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

พรบ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

พรบ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532

พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2535)

พรบ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 

พรบ. จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2484)

พรบ. จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2479

พรบ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522

พรบ. จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2535)

พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2536)

พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543

พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)

พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

พรบ. จัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464 

พรบ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

พรบ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 

พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 

พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2537)

พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

พรบ. จำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พ.ศ. 2484 

พรบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 (ยกเลิก)

พรบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com