ความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับ AEC

 

 

 

AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดเนเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียตนาม (2538)  ลาว (2540) พม่า (2540)  กัพูชา (2542) เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้าและส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า หรือสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Products)

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 ประเทศบรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกหนึ่งประเทศ ในปี 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมาปี 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน

 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค. 2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) .... Download Blueprint

2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) .... Download Blueprint

3. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar) .... Download Blueprint  

 

 

คำขวัญของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

  

จุดประสงค์หลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า ทั้งนี้ ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป

 

 

หัวเรื่อง ข้อมูลจาก

บัตรอาเชียน

ASEAN Summit

AEC Fact Book (ยุทธศาสตร์ AEC)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

AEC Blueprint

Association of Southeast Asian Nations

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเกษตรกร)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับประชาชน)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

AEC 2015

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ถามตอบ รอบรู้ AEC 360

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การสร้างประชาคม AEC

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศไทยกับอาเซียน 

กรมประชาสัมพันธ์

Sensitive List (รายการสินค้าอ่อนไหว English Version)

ASEAN Website

Roadmap for ASEAN Community

Association of Southeast Asian Nations

AEC 2015 and Its Change Impact

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า)

 

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

 

Bangkok Declaration 1976

 

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) of 1976

 

 

 

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศบรูไน

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศกัมพูชา

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศอินโดนีเซีย

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศลาว

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศมาเลเซีย

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศพม่า

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศฟิลิปปินส์

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศสิงคโปร์

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศเวียดนาม

- คู่มือการค้าการลงทุนประเทศไทย

 

ข้อมูลจาก:  www.thai-aec.com 

 

© Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com