ความรู้เกี่ยวกับภาษี

by www.ThaiLaws.com

 

 

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ค่าธรรมเนียมและภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

    ค่าธรรมเนียมการโอน

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

    การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  ภาษีสรรพสามิต

    อากรแสตมป์

  ภาษีศุลกากร

    เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

  ภาษีบำรุงท้องที่

    ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

  ภาษีป้าย

    ตารางกำหนดอัตราค่าเสื่อมโรงเรือน

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ใบกำกับภาษี

  อากรแสตมป์

  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี

  อัตราอากรแสตมป์ (ตามประมวลรัษฎากร)

  การจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมกับภาษี

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

  

   

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com