สำนักนายกรัฐมนตรี
Office of The Prime Minister

 

Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Office of the official information Commission

 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

Thailandís Official Information Center

 

กรมประชาสัมพันธ์

Office of the Consumer Protection Board

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

Government Spokesman Bureau, Thailand

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

The Secretariat of the Cabinet

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

National Intelligence Agency

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

The Bureau Of The Budget

สำนักงบประมาณ

Office of The National Security Coucil

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

The Council of State of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Civil Service Commission

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

National Economic & Socia Development Board

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Mass Communication Organization of Thailand

 

 

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

กระทรวงกลาโหม
Ministry of Defance

 

Office of the Minister Ministry of Defence

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary For Defence

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Royal Aide-de-camp Cepartment

กรมราชองครักษ์

Supreme Command Headquarters

กองบัญชาการทหารสูงสุด

Royal Thai Army

กองทัพบก

Royal Thai Navy

กองทัพเรือ

Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศ

 

รัฐวิสาหกิจ

 

The War Veterans Organization of Thailand 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Battary Organization

องค์การแบตเตอรี่

The Tanning Organization

 

 

องค์การฟอกหนัง

กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance

 

The Departments and Office of the Ministry of Finance

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

The Treasury Department

กรมธนารักษ์

The Comptroller General's Department

กรมบัญชีกลาง

The Customs Department

กรมศุลกากร

The Exicse Department

กรมสรรพสามิต

The Revenue Department of Thailand

กรมสรรพากร

Thailand Privatisation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Public Debt Management Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

The Fiscal Policy Office, FPO

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

รัฐวิสาหกิจ

 

The Government Lottery Office

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Export - Import Bank of Thailand

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

The Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Housing Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Krung Thai Bank Public Company Limited

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  Thailand Tobacco Monopoly

โรงงานยาสูบ

Liquor Distillery Organization

องค์การสุรา, กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

 

กองทุน

 

Government Pension Fund

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs

 

Office of the Minister, Ministry of Foreign Affairs

สำนักงานรัฐมนตรี

Office ot the Permant Secertary, Ministry of Foreign Affairs

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Consular Affairs

กรมการกงสุล

Department of Protocol

กรมพิธีการทูต

Department of European Affairs

กรมยุโรป

Department of Technical and Economic Cooperation

กรมวิเทศสหการ

Department of Treaties and Legal Affairs

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Information

กรมสารนิเทศ

Department of International Organizations

กรมองค์การระหว่างประเทศ

Department of American and South Pacific Affairs

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Department of ASEAN Affairs

กรมอาเซียน

Department of East Asian Affairs

กรมเอเชียตะวันออก

Department of South Asian Middle East and African Affairs

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

Department of Interantional Economices

 

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 Ministry of Tourism and Sports

 

 

Office of the Minister, Ministry of Tourism and Sports

สำนักงานรัฐมนตรี

Office ot the Permant Secertary, Ministry of Tourism and Sports

สำนักงานปลัดกระทรวง

Office of Sports and Recreation Development

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กรมพลศึกษา

Office of Tourism Development

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Tourism Authority of Thailand

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sports Authority of Thailand

 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Social Development and Human Security

 

Office of the Minister, Ministry of Social Development and Human Security

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security 

สำนักงานปลัดกระทรวง

Office ot the Permant Secertary, Ministry of Social Development and Human Security

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ,

Department of Social and Welfare Development

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Office for Women and Families

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Office for the Protection of children the Elderly and the Disadvantaged

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

 

รัฐวิสาหกิจ

 

National Housing Authority

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

 

องค์การมหาชน 

 

 

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives

 

Office of the Minister, Ministry of Agriculture And Cooperatives

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives

สำนักงานปลัดกระทรวง

Royal Golden Jubilee Celebration

กรมชลประทาน

Coopetative Auditing Department

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Department of Fisheries

กรมประมง

Department of Livestock Development

กรมปศุสัตว์

Royal Forest Department

กรมป่าไม้

Land development department

กรมพัฒนาที่ดิน

Department Of Agriculture

กรมวิชาการเกษตร

Department of Agricultural Extension

กรมส่งเสริมการเกษตร

The Cooperative Promotion Department

กรมส่งเสริมสหกรณ์

Agricultural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Office of Agricultural Economics

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

National Bureau of Agricultural and Food Standards

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Ministry of Agriculture and Cooperatives

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Forest Industry Organization

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Ministry of Agriculture and Cooperatives

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

 

องค์การสวนยาง

กระทรวงคมนาคม
Ministry of Transport

 

Office of the Minister, Ministry of Transport

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of Permanent Secretary, Ministry of Transport and Communications

สำนักงานปลัดกระทรวง

Office of the Maritime Promotion Commission 

 

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

Department of Land Transort

กรมการขนส่งทางบก

The Department of Air Transport

 

กรมการขนส่งทางอากาศ

Department of Highways

กรมทางหลวง

Department of Rural Highways

กรมทางหลวงชนบท

Office of Transport and Traffic Policy and Planning 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Port Authority of Thailand

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

State Railway of Thailand

การรถไฟแห่งประเทศไทย

The Express Transportation Organization of Thailand

 

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

Bangkok Mass Transit Authority

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Thai Airways Internationa

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Airports of Thailand Public Company Limited

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Suvarnabhumi Airport, New Bangkok International Airport Co., Ltd.,

บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด, บทม. "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด,

ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment 

 

Office of the Minister, Ministry of Natural Resources and Environment

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment

สำนักงานปลัดกระทรวง

Pollution Control Department

กรมควบคุมมลพิษ

Department of Marine and Coastal Resources

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Mineral Resources, DMR

กรมทรัพยากรธรณี

Department of Water Resources

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Groundwater Resources

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Environmental Quality Promotion, DEQP

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of National Parks Wildlife and Plants

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

Office of  Envionment Policy and Plan

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Wastewater Management Authority

องค์การจัดการน้ำเสีย

Design by Secretariat of the Prime Minister

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

The Zoological Park Organization under the Royal Patronage of H.M. The King

 

 

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 Ministry of Information Technology and Communication Technolgy

 

Office of the Minister, Ministry of Information Technology and Communications

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Information Technology and Communications

สำนักงานปลัดกระทรวง

Post and Telegraph Department

กรมไปรษณีย์โทรเลข

Thai Meteorological Department

กรมอุตุนิยมวิทยา

National Statistical Office

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

หน่วยงานที่จะจัดตั้งต่อไป

 

สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมสำรวจและทำแผนที่พลเรือน

 

รัฐวิสาหกิจ

 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย, กสท.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

บริษัทมหาชนในกำกับ

 

 

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 

Office of the Minister, Ministry of Energy

สำนักงานรัฐมนตรี

     งานบริหารทั่วไป

     กลุ่มงานประสานการเมือง

     กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy

สำนักงานปลัดกระทรวง

     สำนักบริหารงานกลาง

     สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12

Departrment of Petroleum Resources

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

     สำนักงานเลขานุการกรม

     กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ

     กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

     สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม

     สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Energy Business

กรมธุรกิจพลังงาน

     สำนักงานเลขานุการกรม

     สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

     สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ

     สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

     สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

Department of Renewable Energy and Energy Conservation

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

     สำนักงานเลขานุการกรม

     กองแผนงาน

     กองฝึกอบรม

     สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

     สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

     สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

     สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน

     สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Policy and Planning Office

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

     สำนักงานเลขานุการกรม

      สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

      สำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Electricity Generating Authority of Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

PTT Public Company Limited

บริษัท ปตท.จำกัด (หาชน)

Bangchak Petroleum Plc.

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce

 

Office of the Minister, Ministry of Commerce

สำนักงานรัฐมนตรี

Permanent Secretary, Ministry of Commerce

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Foreign Trade, DFT

กรมการค้าต่างประเทศ

Department of Internal Trade, DIT

กรมการค้าภายใน

Department of Insurance

กรมการประกันภัย

Department of International Trade Negotiations

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Department of Intellectual Property, DIP

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Department of Trade Affairs Development

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Department of Export Promotion, DEP

กรมส่งเสริมการส่งออก

 

รัฐวิสาหกิจ

 

องค์การคลังสินค้า

 

หน่วยงานอิสระ

 

The Thai Chamber of Commerce

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

Office of the Minister, Ministry of Interior

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary for Interrior

สำนักงานปลัดกระทรวง

 Department of Provincial Administration by Data Processing Center, or at MOI

กรมการปกครอง

Department Accelerated Rural Development, ARD

กรมการพัฒนาชุมชน

Department of Lands

กรมที่ดิน

Department of Disaster Prevention and Mitigation

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 Department of Public Works and Town & Country Planning

กรมโยธาธิการและผังเมือง

Department of Local Administration  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Metropolitan Electricity Authority

การไฟฟ้านครหลวง

Provincial Electricity Authority

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Metropolitan Waterworks Authority

การประปานครหลวง

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค

The Marketing Organization

 

 

องค์การตลาด

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justic

 

Office of the Minister, Ministry of Justice

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Justice

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Probation

กรมคุมประพฤติ

Department of Rights Protection and Liberties

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Legal Execution Department

กรมบังคับคดี

Department of Youth Observation and Protection

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Department of Corrections

กรมราชทัณฑ์

Special Investigation Department

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Office of Justice Affairs

สำนักงานกิจการยุติธรรม

Central Institute of Forensic Science

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

 

Office of the Narcotics Contro Board

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

องค์กรอิสระ

 

เนติบัณฑิตสภา

 

 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labor

 

Office of the Minister, Ministry of Labour

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Labour

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Department of Employment

กรมการจัดหางาน

Department of Skill Development

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Department of Labour Protection and Welfare

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Social Security Office

 

 

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture

 

Office of the Minister, Ministry of Culture

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Labour culture

สำนักงานปลัดกระทรวง

Office of National Buddhism

กรมการศาสนา

The Fine Arts Department

กรมศิลปากร

office of the National Culture Commission

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

องค์การมหาชน

 

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)

 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministry of Science Technology and Environment

 

Office of the Ministry of Science and Technology

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Science Technology and Environment

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Science Service

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Office of Atomic Energy for Peace, OAEP

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Internet Thailand - The First ISP in Thailand

บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

The National Science Museum Organisation

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,

 

องค์กรอิสระ

 

National Institule of Metrology (Thailand)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Siam Photon Laboratory

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

National Science and Technology Development Agency

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

National Center for Gonotic Enginooring and Biotochnlogy

     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 National Metal and Materials Technology Center

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

National Science and Technology Development Agency

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Technical Information Access Center

     ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี,

 

องค์การมหาชน

 

Geo-Informatics and Space Technology Decelopment Agency (Public Organization)

 

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Mducation

 

Office of the Minister, Ministry of Education

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of Permanent Secretary for Education

สำนักงานปลัดกระทรวง

Office of the Teacher Civil Service Commission

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

Department of  Non-Formal Education 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

Office of the Prlvate Education Commission 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว

Office of Education Council

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Office of the Basic Education Commission  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

กรมวิชาการ

กรมสามัญศึกษา

Commission on Higher Education  

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Vocational Education Commission

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

องค์การมหาชน

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

The Teachers Council of Thailand, Kurusapha

คุรุสภา

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สสวท.

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาและส่งเสริมครูฯ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรฯ

 

องค์การในกำกับ

 

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ทบวงมหาวิทยาลัย

Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

Mahamakut Buddhist University

     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

Office of Rajabhat Institutes Council

     สถาบันราชภัฏ

Rajamangala Institutc of Technotogy

     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

๒ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)

Ramkhaeng University

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Sukhothai Thammathirat Open University

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๒ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทจํากัดรับนักศึกษา) :
๑๘ มหาวิทยาลัยของรัฐ, และ ๔ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Chulalongkorn University

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kasetsart University

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Khon Kaen University

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chiang Mai University

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thammasat University

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Mahido University

      มหาวิทยาลัยมหิดล

Silpakorn University

      มหาวิทยาลัยศิลปากร

Srinakharinwirot University

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Mahasarakham University

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Thaksin University

      มหาวิทยาลัยทักษิณ

Prince of Songkla University

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

King Mongkut's University of  Technology Thonburi

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut'sInstitute of Technology Ladkrabang

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

National Institute of Development Administration

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Maejo University

      มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Mae Fan Luang University

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Ubon Ratchathani University

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Burapha University

      มหาวิทยาลัยบูรพา

Naresuan University

      มหาวิทยาลัยนเรศวร

Suranaree University of Technology

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Walailak University

      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันการศึกษาเอกชน

Asian University of Science and Technology

      มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

Assumption University

      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Bangkok University

      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Chaopraya University

      มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Christian University

      มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dhurakijpundit University

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Eastern Asia University

      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Huachiew Chalermprakiet University

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Hasem Bundit University

      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Krirk University

      มหาวิทยาลัยเกริก

Mahanakorn University of Technology

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Nivadhana University

      มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

North Eastern University

      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Payap University

      มหาวิทยาลัยพายัพ

Rangsit University

      มหาวิทยาลัยรังสิต

Saint Johm's University

      มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Shinawatra University

      มหาวิทยาลัยชินวัตร

Siam University

      มหาวิทยาลัยสยาม

Sirin Siam International University

      มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินทร์สยาม

South-East Asia University

      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Sripatum University

      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

The University of the Thai Chamber of Commerce

      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Webster University Thailand

      มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

วิทยาลัยเอกชน

Bangkok Thonburi College

      วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

College of Asian Scholars

      วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Dusit Thani College

      วิทยาลัยดุสิตธานี

Far Eastern College

      วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Hatyai City College

      วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

Lumnamping College

      วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

Mission College

      วิทยาลัยมิชชั่น

North Bangkok College

      วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

North-Chiang mai College

      วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

The North Eastem Poytechnic College

      วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Pathumthani College

      วิทยาลัยปทุมธานี

      วิทยาลัยภาคกลาง

Rajapark College

      วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

      วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

      วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

      สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

Rattana Bundit College

      วิทยาลัยรัตนบัณฑิต

      วิทยาลัยแสงธรรม

Saint Louis College

      วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

St Thcresa Inti College

      วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ

Santapol College

      วิทยาลัยสันตพล

Schiller-Stamford International University

      วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-สแตมฟอร์ด

Southeast Bangkok College

      วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Southern College of Technology

      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Srisophon College

      วิทยาลัยศรีโสภณ

Swinbume Tummasiri College

      วิทยาลัยสวินเบอร์น-ธรรมศิริ

Tapee College

      วิทยาลัยตาปี

Thonburi College of Technology

      วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

      วิทยาลัยทองสุข

Yala Islamic College

      วิทยาลัยอิสลามยะลา

Yonok College

      วิทยาลัยโยนก

สถาบันอุดมศึกษาที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ (ไม่อยู่ในกำกับของรัฐบาลไทย)

Asian Institute of Technology

      สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Kurusapa Business Organization

 

 

      องค์การค้าของคุรุสภา

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

 

Office ot the Minister, Ministry of Public Health

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Medical Services, DMS

กรมการแพทย์

Department of Communicable Dise ase Control

กรมควบคุมโรค

Department of Traditional and Alternative Medicine Development

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Department of Medical Sciences, DMSC

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Department of Mental Health

กรมสุขภาพจิต

Department of Health, DOH

กรมอนามัย

The Food and Drug Administration, FDA

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

สถาบัน

 

ทันตแพทยสภา

สภาการพยาบาล

The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

National Healta System Reform Office

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

Health Systems Research Institute

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The Medical Council

แพทยสภา

The  Pharmacy Council

สภาเภสัชกรรม

 

รัฐวิสาหกิจ

 

 

 

องค์การเภสัชกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

 

Office of the Minister, Ministry of Industry

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of The Permanent Secretary, Ministry of Industry

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Industrial Works, DIW

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Department of Industrial Promotion, DIP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Department of Basic Industries and Mines

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Office of ้the Cane and Sugar Board

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Thai Industrial Standards Institute, TISI

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

The Office of Industrial Economics

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

 

Office of the Board of Investment, BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

รัฐวิสาหกิจ

 

Industrial Estate Authority of Thailand

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

หน่วยงานในกำกับ

 

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

สถาบันอิสระ

 

Thailand Automotive Institute

สถาบันยานยนต์

Electrical and Electronics Institute

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Management System Certification Institute (Thailand)

สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ

National Food Institute

สถาบันอาหาร

Thai - German Institute

สถาบันไทย-เยอรมัน

Thailand Productivity Institute

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Thailand Textile Institule

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Iron and Steel Institute of Thailand

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

Institute for Small and Medium Enterprises Development

 

 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
 Independent Public Agencies

 

มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

 

The Office of His Majesty's Principal Private Secretary

สำนักราชเลขาธิการ

Bureau of the Royal Household

สำนักพระราชวัง

Office of the Royal Development Projects Board, RDPB

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

National Research Council of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

The Royal Institute

ราชบัณทิตยสถาน

Royal Thai Police

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

Anti-Money Laundering Office

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Office of the Attorney General

สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ส่วนราชการอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

Office of the Admistrative Court of Thailand

ศาลปกครอง

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

ศาลรัฐธรรมนูญ

Office of The Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

The Judiciary of Thailand

สำนักงานศาลยุติธรรม

The National Human Righs Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

The Ombudsman of Thailand

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

Office of The Auditor General of Thailand

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

หน่วยงานอิสระ

 

Crown Property Bureau

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Bank of Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทย

The Securities and Exchange Commission Office

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 

Thailand Thai Parliament

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Senate of Thailand

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

 

องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

 

Bangkok Metropolitan Administration

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Pattaya City Hall

 

 

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

 

สถาบันการเงินในประเทศ
Financial Institutions

Bank of Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Krung Thai Bank PCL

ธนาคารกรุงไทย

 The Government Saving Bank

ธนาคารออมสิน

Government Housing Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Bangkok Bank PCL

ธนาคารกรุงเทพ

Bank of Ayudhya PCL

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Thai Kasikorn Bank PCL

ธนาคารกสิกรไทย

Siam Commercial Bank PCL

ธนาคารไทยพาณิชย์

Siam City Bank PCL

ธนาคารนครหลวงไทย

Bank of Asia PCL

ธนาคารเอเชีย

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 Export-Import Bank of Thailand

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

The Industrail Finance Corporation of Thailand

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com