แบบฟอร์มจดทะเบียน

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

www.ThaiLaws.com

 

 คลิ๊ก    เพื่ออ่าน

การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

 

ทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ / จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนจัดตั้งใหม่

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ

แบบ ทพ.

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

-

หนังสือมอบอำนาจ

-

แบบคำร้อง

 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกั / แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน / แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน / ควบห้างหุ้นส่วน / แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

-

คำแนะนำ -ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกั

-

คำแนะนำ -แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน

-

คำแนะนำ -แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

-

คำแนะนำ -ควบห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

-

  - ตัวอย่างใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้น

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

-

คำแนะนำ -แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 1/1

คำขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ .

กรรมการเข้าใหม่

แบบ .

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

ข้อบังคับ

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

-

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

-

  - ตัวอย่างหนังสือแจ้งนายทะเบียน

-

  - ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้แปรสภาพ

-

  - ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนี้

-

  - ตัวอย่างประกาศหนังสือพิมพ์

-

  - ตัวอย่างรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าร่วมประชุม

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

-

แบบรายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

เลิกห้างหุ้นส่วน / แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี / เสร็จการชำระบัญชี

-

คำแนะนำ -เลิกห้างหุ้นส่วน และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

-

คำแนะนำ -เสร็จการชำระบัญชี

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 3

รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 5

รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ลช. 6

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-

หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)

-

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

 

บริษัทจำกัด

หนังสือบริคณห์สนธิ / แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท / จัดตั้งบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน / มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท / ควบบริษัท / แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท, ที่ตั้ง, สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด, วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน / ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ / แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ / เลิกบริษัท / แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี, ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี, ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี / เสร็จการชำระบัญชีบริษัท

-

คำแนะนำ -หนังสือบริคณห์สนธิ / แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท

-

คำแนะนำ -จัดตั้งบริษัท

-

คำแนะนำ -หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน

-

คำแนะนำ -มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท

-

คำแนะนำ -ควบบริษัท

-

คำแนะนำ -แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท เช่น แก้ไขชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน

-

คำแนะนำ -ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

-

คำแนะนำ -แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ฯลฯ

-

คำแนะนำ -เลิกบริษัท

-

คำแนะนำ -แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี, ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

-

คำแนะนำ -เสร็จการชำระบัญชีบริษัท

แบบ บอจ. 1

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

แบบ บอจ. 4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

แบบ ว. 1

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

แบบ ว. 2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

แบบ ว. 3

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

แบบ ว. 4

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม

แบบ ว. 5

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

แบบ ลช. 1

คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 2

รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 3

รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ ลช. 5

รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ลช. 6

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

-

หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

-

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

-

ข้อบังคับ

-

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

-

หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

-

ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่

-

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)

-

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

-

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

 

บริษัทมหาชนจำกัด

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ / จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง / จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี / การขึ้นทะเบียนผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

-

คำแนะนำ -จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

-

คำแนะนำ -การขึ้นทะเบียนผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 101

คำขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 **ตัวอย่างแบบพิมพ์ไม่สามารถนำไปใช้งานในการยื่นคำขอจดทะเบียนได้

แบบ บมจ. 102

คำขอจดทะเบียนเลิกชำระบัญชีตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 **ตัวอย่างไม่สามารถนำไปใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนได้

แบบ บมจ. 001

หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 003

หนังสือยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนเป็นบริษัท ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 005

แบบรายการข้อมูล ของบริษัทมหาชนจำกัด **ตัวอย่างแบบพิมพ์ ไม่สามารถนำไปใช้งานในการยื่นคำขอจดทะเบียนได้

แบบ บมจ. 006

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 008

แบบจดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัท ของบริษัทมหาชนจำกัด **ตัวอย่างไม่สามารถนำไปใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนได้

แบบ บมจ. 010

แบบรายการรายละเอียด ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 011

บัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 012

รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารประกอบการลงบัญชี ของบริษัทมหาชนจำกัด

แบบ บมจ. 401

แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ

-

หนังสือมอบอำนาจ (บมจ.)

 

สมาคมการค้า

การจัดสมาคมการค้า

แบบ ส.ค.ค. 1

คำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า

แบบ ส.ค.ค. 7

แบบรับรองประวัติ

-

หนังสือมอบอำนาจ (สมาคมการค้า)

การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตสมาคม

แบบ ส.ค.ค. 3

คำขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตสมาคม

การขอตรวจหรือคัดเอกสาร

แบบ ส.ค.ค. 4

คำขอตรวจหรือคัดเอกสาร/ขอให้คัดและรับรองสำเนาเอกสาร

การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

แบบ ส.ค.ค. 5

คำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

แบบ ส.ค.ค. 6

คำขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

แบบ ส.ค.ค. 7

แบบรับรองประวัติ

แบบ ส.ค.ค. 8

แบบรายชื่อกรรมการ

-

หนังสือมอบอำนาจ (สมาคมการค้า)

ทะเบียนสมาชิก

แบบ ส.ค.ค. 9

ทะเบียนสมาชิก

การเลิกสมาคมการค้า

แบบ ส.ค.ค. 10

แบบแจ้งเลิกสมาคมการค้า

การชำระบัญชี

แบบ ส.ค.ค. 11

แบบรายงานการชำระบัญชี

การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ส.ค.ค. 11

แบบรายงานการชำระบัญชี

แบบ ส.ค.ค. 12

แบบแจ้งเสร็จการชำระบัญชี

 

หอการค้า

การจัดสมาคมการค้า

แบบ ห.ก.ค. 1

คำขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า

แบบ ห.ก.ค. 7

แบบรับรองประวัติ

-

หนังสือมอบอำนาจ (หอการค้า)

การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต

แบบ ห.ก.ค. 3

คำขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตหอการค้า

การขอตรวจ/คัด/และรับรองเอกสาร

แบบ ห.ก.ค. 4

คำขอตรวจหรือคัดเอกสาร/ขอให้คัดและรับรองสำเนาเอกสาร

การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

แบบ ห.ก.ค. 5

คำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

-

หนังสือมอบอำนาจ (หอการค้า)

การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

แบบ ห.ก.ค. 6

คำขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

แบบ ห.ก.ค. 7

แบบรับรองประวัติ

แบบ ห.ก.ค. 8

แบบรายชื่อกรรมการ

-

หนังสือมอบอำนาจ (หอการค้า)

ทะเบียนสมาชิก

แบบ ห.ก.ค. 9

ทะเบียนสมาชิก

การเลิกสมาคมการค้า

แบบ ห.ก.ค. 10

แบบแจ้งเลิกสมาคมการค้า

การชำระบัญชี

แบบ ห.ก.ค. 11

แบบรายงานการชำระบัญชี

การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี

แบบ ห.ก.ค. 11

แบบรายงานการชำระบัญชี

แบบ ห.ก.ค. 12

แบบแจ้งเสร็จการชำระบัญชี

 

 

 

สหกรณ์

-

คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์

-

คู่มือการจัดทำระเบียบสหกรณ์

-

คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

-

คู่มือการตรวจการสหกรณ์

-

คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์

-

แบบจดทะเบียนสหกรณ์

 

 

 

หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน

-

หนังสือขอแก้ไขชื่อตัว สกุล ที่พิมพ์ผิด

-

หนังสือขอเปลี่ยน/แก้ไข คำนำหน้านาม

-

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกรรมการ

-

หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

-

หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ชื่อตัว สกุล

-

หนังสือขอนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

 

 

งานงบการเงิน

แบบ ส.บช. 3

แบบนำส่งงบการเงิน

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ บอจ. 006

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

-

หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

แบบ ส.บช. 3/1

แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ

-

  - ตัวอย่างการกรอกแบบ ส.บช.3/1

 

 

 

งานตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร

แบบบริการข้อมูลธุรกิจ

แบบคำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

งานด้านบัญชี

การอนุญาตและรับแจ้งตาม พ.ร.บ.บัญชี พ.ศ. 2543

แบบ ส.บช. 1

แบบคำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

แบบ ส.บช. 2

แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบลงบัญชีสูญหาย หรือ เสียหาย

แบบ ส.บช. 4

คำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

-

  - ตัวอย่างการกรอกแบบ ส.บช. 1

-

  - ตัวอย่างการกรอกแบบ ส.บช. 2

-

  - ตัวอย่างการกรอกแบบ ส.บช. 4

-

  - ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

การรับแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการขอหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้สอบบัญชี

แบบ ส.บช. 5

แบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

แบบ ส.บช. 5 ข.

แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้

แบบ ส.บช. 6

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

-

แบบแจ้งความประสงค์ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (การขอหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ครั้งแรก)

-

แบบแจ้งกรณีผู้ทำบัญชีลืมหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

-

แบบขอยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีของผุ้ทำบัญชี

การขอหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้สอบบัญชี

-

แบบแจ้งกรณีผู้สอบบัญชีลืมหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

-

แบบแจ้งความประสงค์เพื่อรับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้สอบบัญชี (ครั้งแรก)

การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

แบบ ร.สบ. 1

คำขอรับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

แบบ ร.สบ.

คำขอต่ออายุหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

แบบ ร.สบ. 3

คำขอทั่วไป

 

 

 

งานธุรกิจต่างด้าว

การขออนุญาต / แจ้งเลิกแจ้งย้าย

แบบ ต. 1

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

-

แบบหนังสือนำส่งคำขออนุญาตพร้อมรายละเอียด

การขอหนังสือรับรอง

แบบ ต. 6

แบบแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

การขอใบแทน

แบบ ต. 8

แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

แบบฟอร์มอื่น

-

แบบประมาณการรายจ่าย

-

แบบคำรับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี

-

แบบรายงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

 

งานเปรียบเทียบปรับ

-

บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ปรับผู้ชำระบัญชี)

-

บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่ยื่นงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)

-

บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)

-

บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล)

-

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชำระค่าปรับ

 

 

 

 

การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

 

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com