ความรู้เกี่ยวกับที่ดินและการจัดสรร

by www.ThaiLaws.com

 

 

ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

การติดต่อจดทะเบียนกับกรมที่ดิน

      เอกสารสิทธิที่ดินคืออะไร

      หลักฐานการขอจดทะเบียน

      โฉนดที่ดิน หรือ น.ส4 คืออะไร?

      ประเภทการจดทะเบียน

      โฉนดตราจอง คืออะไร?

      การมอบอำนาจ

      โฉนดแผนที่คืออะไร?

      การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

      โฉนดที่ดินประเทศต่าง ๆ

      การอายัดที่ดิน

      ใบจอง (น.ส.2) คืออะไร?

      การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

      ที่ดินมือเปล่าคืออะไร?

      การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

      ใบไต่สวน (น.ส.5) คืออะไร?

      หลักฐานการขอรับมรดกที่ดิน

      ใบเหยียบย่ำคืออะไร?

      การขอรังวัดสอบเขตที่ดิน

      ใบแจ้งการครอบครอบที่ดิน (ส.ค.1) คืออะไร?

      การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

      หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) คืออะไร?

      การออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

      ภ.บ.5 คืออะไร?

      การครอบครองปรปักษ์

      ที่ดิน สปก./นค.3 สามารถออกเป็นโฉนดได้หรือไม่?

      การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

      ใบระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ คืออะไร?

      การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน 

      ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองได้

      ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

      ทางจำเป็นคืออะไร?

      ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ตัวอย่าง)

      การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 

 

คำถาม-คำตอบ

ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

      การประมูลที่ดินจากกรมบังคับคดี

      การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน

      ถ้ามีคนเข้ามาปลูกบ้านบนที่ดิน จะต้องทำอย่างไร?

      การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว

      ต่อเติมบ้านโดยไม่ขออนุญาตอาจติดคุก!!

      การเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรมฯ

      คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

      ภรรยา (คนไทย) ของคนต่างด้าวซื้อที่ดินได้หรือไม่?

      คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

      การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว

      คำถาม-คำตอบอากรแสตมป์

      การเสียสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

      คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับที่ดิน

      การครอบครองปรปักษ์

      คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

      การโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

      คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

      ภาระจำยอมในที่ดิน

      คำถาม-คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับอาคารชุด

      การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

      ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดิน

 

      กฎหมายสิ่งแวดล้อม (EIA)

 

 

 

   ทั่วไป

อาคารชุด

      แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ (ผังเมืองรวม)

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด

      สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ

      สรุปสาระสำคัญของ พร.อาคารชุด พ.ศ.2522

      สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในปริมณฑลและภูมิภาค

      สรุปสาระสำคัญของ พรบ. อาคารชุดฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

      ค้นหาราคาประเมินที่ดิน

      การขอจดทะเบียนอาคารชุด

      ค้นหาราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

      ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด

      ค้นหาราคาประเมินอาคารชุด

      สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด

 

การขออนุญาตต่างๆ

      การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

      การขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

      การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

      การขอเปิดการใช้อาคารเป็นส่วนๆ

      การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

      การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะส่วนรากฐาน

      การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกเพื่อการอื่น

      การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

      การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

      การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบ กรณีที่ไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติฯ

      การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ

      การเปลี่ยนผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานบอกเลิกการเป็นผู้คุมงาน

      การสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาคาร

      หนังสือมอบอำนจผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

 

 

 

Copyright & All Right Reserved by www.ThaiLaws.com: contact thailaws@lawyer.com