ตัวอย่างสัญญา (Contract Forms)

แบบฟอร์มสัญญานี้เป็นแบบสัญญามาตรฐานทั่วไป ซึ่งจะประกอบด้วยเงื่อนไขและขอกำหนดหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้จะนำไปใช้ควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือทนาย เพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้มีความชัดเจนในการนำไปใช้ของแต่ละวัตถุประสงค์ 

 

 

  สัญญาจะซื้อจะขาย

  สัญญาว่าจ้าง (ำของ ก่อสร้าง ออกแบบ ฯลฯ)

    สัญญาจองอาคารชุด/บ้านจัดสรร

    สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 1

    สัญญาจะซื้อจะขายทั่วไป แบบ 1

    สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 2

    สัญญาจะซื้อจะขายทั่วไป แบบ 2

    สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 3

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 1

    สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 2

    สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 3

    สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 4

    สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 5

    สัญญาจ้างตกแต่งห้องชุด

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบ 1

    สัญญาจ้างถมดิน

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบ 2

    สัญญาจ้างดูแลการจราจรภายในอาคาร

    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบ 3

    สัญญาจ้างทั่วไป

    สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์ แบบ 1

    สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด แบบ 1

    สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์ แบบ 2

    สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด แบบ 2

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 1

    สัญญาจ้างทำของ แบบ 1

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 2

    สัญญาจ้างทำของ แบบ 2

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 3

    สัญญาจ้างทำความสะอาด แบบ 1

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 4

    สัญญาจ้างทำความสะอาด แบบ 2

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 5

    สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 6

    สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมต้นทุน

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 7

    สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร

    สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 8

    สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง

    สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น แบบ 1

    สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (ที่ปรึกษา)

    สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น แบบ 2

    สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (ผู้จัดการควบคุม)

    สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

    สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (ผู้จัดการโครงการ)

    สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด

    สัญญาจ้างปั่นเส้นด้าย

    สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งสิฟท์และอุปกรณ์

    สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

    สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

    สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน)

  

    สัญญาจ้างพนักงาน (ประจำ)

สัญญาเช่า

    สัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ

    สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร

    สัญญาจ้างเพื่อเข้าทำงานทั่วไป

    สัญญาเช่าโกดังสินค้า

    สัญญาจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ

    สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

    สัญญาจ้างแรงงาน แบบ 1

    สัญญาเช่าคลังสินค้า

    สัญญาจ้างแรงงาน แบบ 2

    สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน

    สัญญาจ้างแรงงาน แบบ 3

    สัญญาเช่าช่วงพื้นที่เช่า

    สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย

    สัญญาเช่าช่วงอาคาร

    สัญญาจ้างว่าความ

    สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน แบบ 1

    สัญญาจ้างสถาปนิก แบบ 1

    สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน แบบ 2

    สัญญาจ้างสถาปนิก แบบ 2

    สัญญาเช่าซื้อที่ดิน แบบ 1

    สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบ 1

    สัญญาเช่าซื้อที่ดิน แบบ 2

    สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบ 2

    สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร แบบ 1

    สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบ 3

    สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร แบบ 2

    สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบ 4

    สัญญาเช่าทรัพย์สิน แบบ 1

    สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบ 5

    สัญญาเช่าทรัพย์สิน แบบ 2

    สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบ 6 (ฉบับเต็ม)

    สัญญาเช่าทรัพย์สิน แบบ 3

    สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายใน

    สัญญาเช่าที่ดิน

    สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

    สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบ 1

    สัญญาจ้างออกแบบภายใน

    สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แบบ 2

    สัญญาจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม (เหมารวม)

    สัญญาเช่าที่นา

 

    สัญญาเช่าบ้าน แบบ 1

  สัญญาเกี่ยวกับครอบครัว

    สัญญาเช่าบ้าน แบบ 2

    บันทึกข้อตกลงหย่า แบบ 1

    สัญญาเช่าบ้าน แบบ 3

    บันทึกข้อตกลงหย่า แบบ 2

    สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร แบบ 1

    บันทึกข้อตกลงหย่า แบบ 3

    สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร แบบ 2

    บันทึกรับรองการเป็นโสด

    สัญญาเช่ารถยนต์ แบบ 1

    พินัยกรรม มีผู้จัดการมรดก แบบ 1

    สัญญาเช่ารถยนต์ แบบ 2

    พินัยกรรม มีผู้จัดการมรดก แบบ 2

    สัญญาเช่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า แบบ 1

    พินัยกรรม ไม่มีผู้จัดการมรดก

    สัญญาเช่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า แบบ 2

    หนังสือยินยอมของคู่สมรส

    สัญญาเช่าโรงงาน

 

    สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ แบบ 1

สัญญากู้ยืมเงิน สัญญายืมทรัพย์

    สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ แบบ 2

    สัญญากู้ยืมเงิน แบบ 1

    สัญญาเช่าอาคาร แบบ 1

    สัญญากู้ยืมเงิน แบบ 2

    สัญญาเช่าอาคาร แบบ 2

    สัญญากู้ยืมเงิน แบบ 3

 

    สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน

สัญญาขาย ขายฝาก

    สัญญาขายลดตั๋วเงิน

    สัญญาขายฝาก แบบ 1 (ทั่วไป)

    สัญญายืมทรัพย์ แบบ 1

    สัญญาขายฝาก แบบ 2 (สังหาริมทรัพย์)

    สัญญายืมทรัพย์ แบบ 2

    สัญญาขายฝาก แบบ 3 (อสังหาริมทรัพย์)

    หนังสือรับสภาพหนี้ แบบ 1

    สัญญาขายฝาก แบบ 4 (อสังหาริมทรัพย์)

    หนังสือรับสภาพหนี้ แบบ 2

    สัญญาขายส่งสุรา

    หนังสือให้ชำระหนี้

    สัญญาขายหุ้นส่วน

 

 

สัญญาค้ำประกัน

สัญญาแต่งตั้ง (ตัวแทน นายหน้า)

    สัญญาค้ำประกันการจ้างงาน

    สัญญาตัวแทน แบบ 1

    สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้

    สัญญาตัวแทน แบบ 2

    สัญญาค้ำประกันการทำงาน

    สัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า

    สัญญาค้ำประกันการประมูลงาน

    สัญญานายหน้า แบบ 1

    สัญญาค้ำประกันการรับสภาพหนี้

    สัญญานายหน้า แบบ 2

    สัญญาค้ำประกันเงินกู้ แบบ 1

    สัญญานายหน้า แบบ 3

    สัญญาค้ำประกันเงินกู้ แบบ 2

    สัญญานายหน้า แบบ 4

    สัญญาค้ำประกันเงินกู้ แบบ 3

    สัญญานายหน้า แบบ 5

 

 

สัญญาโอน

สัญญาจำนำ จำนอง

    สัญญาโอนสิทธิการเช่า แบบ 1

    สัญญาจำนองที่ดิน

    สัญญาโอนสิทธิการเช่า แบบ 2

    สัญญาจำนองห้องชุด

    สัญญาโอนสิทธิการเช่า แบบ 3

    สัญญาจำนองสังหาริมทรัพย์

    สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน

    สัญญาจำนำใบหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

    สัญญาโอนหุ้น แบบ 1

 

    สัญญาโอนหุ้น แบบ 2

สัญญาให้ ให้ใช้

 

    สัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า

หนังสือมอบอำนาจ

    สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ การจัดพิมพ์

    หนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวกับคดี

    สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ คำร้อง

    หนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวกับภาษีอากร

    สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ คำร้องและทำนอง

    หนังสือมอบอำนาจ แจ้งความเช็ค

    สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ ทำนอง

    หนังสือมอบอำนาจ แจ้งความดำเนินคดี

    สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    หนังสือมอบอำนาจ ซื้อขายที่ดิน

    สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม

    หนังสือมอบอำนาจ แต่งตั้งจากต่างประเทศ

    สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน

    หนังสือมอบอำนาจ บอกกล่าวบังคับจำนอง

    สัญญาให้ทุนฝึกอบรม

    หนังสือมอบอำนาจ ฟ้องคดี

    สัญญาให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    หนังสือมอบอำนาจ มอบอำนาจช่วง

    สัญญาให้บริการอาคาร แบบ 1

    หนังสือมอบอำนาจ ยื่นจดทะเบียนภาษี

    สัญญาให้บริการอาคาร แบบ 2

    หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

    สัญญาให้บำเหน็จ

 

    สัญญาให้สิทธิเก็บกิน แบบ 1

สัญญาอื่นๆ

    สัญญาให้สิทธิเก็บกิน แบบ 2

    สัญญาคณะบุคคล

 

    สัญญาตั้งสมาคม

หนังสือต่างๆ

    สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม

    หนังสือเตือน

    สัญญาแบ่งผลประโยชน์

    หนังสือบอกเลิกสัญญา

    สัญญาประนีประนอมยอมความ แบบ 1

    หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

    สัญญาประนีประนอมยอมความ แบบ 2

    หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำการสมรส

    สัญญาภาระจำยอม

    หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์

    สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล แบบ 1

    หนังสือรับรองการได้รับการปฏิบัติตามสัญญา

    สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล แบบ 2

    หนังสือรับรองการฝึกงาน

    สัญญายกเลิกรับเหมาช่วง

    หนังสือรับรองสถานะการสมรส

    สัญญาร่วมลงทุน แบบ 1

    หนังสือลาออกจากงาน

    สัญญาร่วมลงทุน แบบ 2

    หนังสือเลิกจ้าง

    สัญญาร่วมลงทุน แบบ 3

    หนังสือเสนอเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร

 

 

บันทึกและข้อตกลง

คำยินยอม

    บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง

    คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส แบบ 1

    บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนเช็ค

    คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส แบบ 2

    บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา

    คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน

    บันทึกข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 

    บันทึกต่ออายุสัญญาจ้างงาน

แบบฟอร์มอื่นๆ

 

    แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

    แบบฟอร์มใบสมัครงาน

 

 

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com