ความรู้ทั่วไป

by www.ThaiLaws.com

 

 

 

200 ปี กฎหมายตราสามดวง

การจัดทำประมวลกฎหมายกับการเข้าถึงกฎหมายในประเทศไทย

การชะลอฟ้อง

การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน

การตีความกฎหมายภาษีอากร

การตีความเอกสาร

การทำบัตรประชาชน

การบังคับจำนองและจำนำสังหาริมทรัพย์บางอย่างในเวลาเดียวกัน

การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันในกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การร่างกฎหมายเบื้องต้น

กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ

เกร็ดสาระทางภาษี

คำแนะนำในการติดต่องานทะเบียนเขต

คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ

คำแปล -ตำแหน่งในวุฒิสภา

คำแปล -ตำแหน่ง และหน้าที่ของตำรวจ

คำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งประกัน

คำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้เงินสดประกัน

คำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์ประกัน

คำพิพากษาจำคุก 3 กกต.

คำสั่งทางปกครอง

ความหมายของเอกสารสิทธิในที่ดิน

ความหมายของเลข 13 หลักในบัตรประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี

คู่มือกฎหมายจราจร โดยตำรวจภูธร จังหวัดพิจิตร

คู่มือการร่างกฎหมาย

คู่มือประชาชน ในการติดต่อราชการกรมที่ดิน

คู่มือสิทธิประชาชน เมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ขื่อจังหวัดของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ (โดยราชบัณฑิตยสถาน)

ตารางเวลาประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเกี่ยวกับที่ดิน กรมที่ดิน

ฎีกาวิเคราะห์ -สัญชาติไทยของบุตรของบุคคลผู้ถูกถอนสัญชาติไทย

ฎีกาวิเคราะห์ -สัญชาติไทยของบุตรของมารดาซึ่งถูกถอนสัญชาติไทย

ฎีกาวิเคราะห์ -สัญชาติไทยของบุตรของหญิงไทยและชายต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบไม่ถาวร

ตารางการใช้ตำแหน่งในการขอปล่อยตัวชั่วคราว

ตารางความแตกต่าง พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กับ พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ 2550

ผังการฟื้นฟูกิจการ

นายกรัฐมนตรีไทย (นับแต่ปี 2475)

ทรัพย์สินที่สามารถริบได้ตามกฎหมายของต่างประเทศ

แนวทางการใช้ภาษาต่างประเทศกำกับศัพท์ในร่างกฎหมาย

บุคคลล้มละลาย -กรณีลักษณะต้องห้ามและเหตุจากการพ้นจากตำแหน่ง

ประชุมกฎหมายไทย โดยนายปรีดี พนมยงค์

ประมวลรัษฎากร

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

สุภาษิตกฎหมาย

หลักเกณฑ์การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

องค์การมหาชนคืออะไร

อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

อายุความในคดีอาญา

อำนาจฝ่ายบริหารในการตราพระราชกำหนด

   

 

  

  

  ęCopyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com