"ต่อให้เขียนกฎหมายล้านตัวอักษร ออกกฎหมายเป็นหมื่นฉบับ หรือแก้ไขสักพันครั้ง ก็ไม่มีผล ถ้าผู้ใช้กฎหมายคิดจะโกง และผู้รักษากฎหมายหย่อนยานต่อการบังคับใช้กฎหมาย"

โดย  www.Thailaws.com

  

เพื่อให้เวบไซด์นี้มีความสมบูรณ์ในด้านข้อมูล และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทั่วไป หากท่านมีพระราชบัญญัติ/หรือกฎหมายที่ไม่มีในเวบไซด์นี้ กรุณาส่งไฟล์มาให้ที่ thailaws@lawyer.com ด้วยครับ

 

 

 

  ...ปรับปรุงถึง 21 กันยายน 2555

   รัฐธรรมนูญ (Constitution)

   กฎมณเฑียรบาล (Palace Law)

   คำพิพากษาศาลฏีกา (สรุป)

   ประมวล (Code)

   ประกาศ / ปว. / ปค. (Notification)

   พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree)

   พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree) ออกตามประมวลรัษฎากร

   พระราชกำหนด (Emergency Decree)

   พระราชบัญญัติ (Thai Acts) (คลิกที่ตัวอักษรด้านล่าง เพื่อดูแต่ละพระราชบัญญัติ)

 

   กฎหมายเวนคืนที่ดิน โอนที่วัด พ.ศ. 2530 ถึง 2536

   กฎหมายเวนคืนที่ดิน โอนที่วัด พ.ศ. 2537 ถึง 2550

   ข้อบังคับ ระเบียบ และอนุสัญญา

   งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2500 ถึง 2554

   ผังเมืองรวม

   สนธิสัญญา (Treaty) และอนุสัญญา

 

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

    ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (ที่ดินรัชดา) 17 ก.ย. 2551

    ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 30 ก.ย. 2552

    ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 26 ก.พ. 2553

   

   กฎหมายที่ควรรู้เบื้องต้น

    กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

    ความหมายของกฎหมาย

    คนไทย-ต่างชาติซื้อที่ดินได้หรือไม่

   สุภาษิตกฎหมาย

    ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล

 

   การปฏิบัติตัวเมื่อมาเป็นพยาน

    ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

    แนวปฏิบัติของศาลในวันนัดครั้งแรก

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล

    เวบไซด์ศาลในประเทศไทย

    ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

 

 

    เอกสารสิทธิที่ดินคืออะไร

    การร่างกฎหมายเบื้องต้น

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาคารชุด

    คู่มือประชาชน

    คำถามเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

    อายุความในคดีอาญา

 

 

   ตัวบทกฎหมาย

   แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทจำกัด

   คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

   แบบฟอร์มศาล

   คำพิพากษาศาลฎีกา

   แบบฟอร์มสัญญาทั่วไป

 

   แบบฟอร์มทั่วไปที่ใช้ในบริษัท

 

 

 

 

Thailand Information and Corporate Address ..fre email@THAIfirms.com Saint Gabriel's Alumni Gateway to Thailand 

 

     Copyright & All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com.  Any comments mail to: thailaws@lawyer.com  Free counter and web stats